Вхід Реєстрація

                                                            

 

   Додаток 1                                                                                                       

  до рішення тридцять шостої сесії

  Полтавської міської ради                                        

  сьомого скликання

  від 04 вересня 2020 року

 

 

  

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1    ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

( нова редакція)

 

 

 

Полтава

2020


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Полтавський міський національний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради народних депутатів № 948-р від 22.10.1992, перереєстровано в Полтавський міський ліцей №1 ім. І.П.Котляревського розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради № 1047-р від 29.12.2000 та згідно з рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради № 327 від 29.12.2004 змінено назву на Полтавський міський ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області.

Полтавський міський ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області змінює назву на Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області відповідно до рішення сорок шостої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 10.12.2009.

Повна назва закладу загальної середньої освіти – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», скорочена назва –  КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського.

1.2. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ №1 ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: 36011 м.Полтава, вул. Шевченка,14.

1.4. Засновником (власником) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є Полтавська міська рада (далі – засновник), яка в межах своїх повноважень приймає рішення про:

-   внесення змін до Статуту Комунального закладу «Полтавський міський  багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», затвердження його в новій редакції ;

-         про реорганізацію або ліквідацію закладу загальної середньої освіти;

-         про призначення ліквідаційної комісії;

-         про реалізацію права власності на майно;

-         фінансування закладу загальної середньої освіти , його матеріально-технічне забезпечення;

-         надання  необхідних будівель з обладнанням і матеріалами;

-         організацію будівництва і ремонту приміщень, їх господарське обслуговування;

-         харчування, медичне обслуговування дітей;

-         інші повноваження, віднесені до компетенції Засновника згідно чинного законодавства України.

Заклад освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 Уповноваженим органом щодо управління закладами освіти є Управління освіти і науки Полтавської міської ради (далі управління освіти).

1.5. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТО- ПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код, власну символіку.

1.6. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТО- ПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі по тексту – ліцей), у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами або указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією профільного навчання в старшій школі, інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв колегіумів, спеціалізованих шкіл, власним Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.7. Необхідні зміни та доповнення до Статуту можуть вноситись через додатки до Статуту або через нову редакцію Статуту, які затверджуються рішенням Засновника.

1.8. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського – багатопрофільний заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття здібною та обдарованою учнівською молоддю освіти понад державний освітній мінімум через опанування змісту профільних предметів на поглибленому рівні.

1.9.   Головними завданнями КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського є:

-         виховання морально і фізично здорового покоління;

-         створення умов для здобуття учнями профільної та до профільної освіти понад державний освітній мінімум ;

-    здійснення науково – практичної підготовки здібної та обдарованої молоді, забезпечення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави шляхом креативної орієнтації освітнього процесу на розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби й уміння самовдосконалюватися;

-         виховання громадянина України;

-         виховання патріотів рідного міста;

-     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів, націй і народностей;

-    формування громадянської активності, громадянської позиції, власної гідності, почуття національної самосвідомості, готовності до трудової діяльності, відповідальності  за свої дії;

-     виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків;

-         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-     надання учням можливостей для реалізації творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями й навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності, певного рівня професійної підготовки;

-         пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-         оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.10. Діяльність КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей з національною історією й культурою; диференціації та оптимізації змісту й форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.11. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського самостійно приймає рішення та  здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом .

1.12. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського несе відповідальність перед  суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-      дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Мова навчання у КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського – українська.

1.14. Вибір профілів навчання на кожний навчальний рік здійснюється адміністрацією ліцею за погодженням з Радою ліцею та педрадою,  виходячи з реальних можливостей забезпечення високого рівня навчання, наявності кваліфікованих педагогічних кадрів, потреб учнів.

1.15. Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти і науки згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення  освітнього процесу.

1.16. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського має право:

-         проходити в установленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми, методи й засоби організації  освітнього процесу;

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити наукову-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-         використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-         надавати платні освітні послуги на договірній основі у відповідності до норм чинного законодавства;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-         залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

-   укладати угоди про співробітництво з іншими закладами освіти, підприємствами та науковими установами (у тому числі й зарубіжними) відповідно до чинного законодавства;

-         проводити конкурсні випробування для учнів , що вступають до ліцею;

-    відраховувати учнів, які мають семестровий або річний середній бал менший, ніж 12,1 бал  або мають за підсумками семестрового або річного оцінювання  початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмету;

-         запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на конкурсній основі, договірних (контрактних умовах);

-         використовувати на договірних засадах матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів, позашкільних, науково-дослідних установ тощо.

1.17. У КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського створюються та функціонують:

-         предметні методичні об’єднання;

-         методичне об’єднання класних керівників;

-         науково-методична рада;

-         педагогічна рада;

-         Рада ліцею.

Також може створюватися піклувальна рада ліцею.

1.18. Медичне обслуговування учнів здійснюється штатною медсестрою. Відповідні умови для його організації забезпечуються адміністрацією КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського. Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.19. Організація харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства, заклад загальної середньої освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку.   

1.20. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.21. Мікрорайон для КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського не встановлюється. Учні зараховуються незалежно від місця їх проживання.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського планує свою роботу відповідного до річного  плану  роботи, у якому відображаються основні найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку відповідно до стратегічного напрямку, визначеного засновником.

Річний план роботи обговорюється педагогічною радою та Радою ліцею, затверджується  спільно адміністрацією та Радою ліцею.

2.2. Основними документами, що регулюють освітній процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових навчальних планів розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. Робочий навчальний план ліцею погоджується педагогічною радою і затверджується директором ліцею.

2.3. Профільне та допрофільне навчання в КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського може здійснюватися через поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до чинного законодавства. Вибір навчальних профілів та питання відкриття класів з поглибленим вивченням  окремих предметів узгоджується з управлінням освіти і науки Полтавської міської ради через затвердження  робочого навчального плану.

2.4. Відповідно до робочого навчального плану, педагогічні працівники ліцею самостійно у встановленому порядку добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, технології, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, навчально-дослідницької  діяльності тощо.

Освітня робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною поряд із традиційними методами й формами використовуються інноваційні технології навчання, зокрема інтенсивна форма викладання іноземних мов тощо.

2.6. Правила конкурсного приймання  розробляються адміністрацією КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського та погоджуються з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, відповідно до Iнструкції  про порядок  конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)  до  гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

2.7. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку випробувань.

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в  приміщенні ліцею, на сайті  ліцею  та доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

2.8. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.9.У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

2.10. Випробовування в рамках основного конкурсного приймання  проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень).

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватись протягом навчального року за наявності вільних місць  за таких самих умов, що й основний.

  2.11. До  конкурсних випробовувань  допускаються  вступники, які закінчили навчальний рік з оцінками не нижче шести балів з профільних дисциплін та які не мають оцінок низького рівня.

2.12. До КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського зараховуються учні, які закінчили 7,8 класи загальноосвітніх шкіл, гімназій і пройшли конкурсний відбір, наказом директора ліцею  на підставі рішення конкурсної комісії. Термін навчання в ліцеї 3-4 роки.

2.13. В структурі ліцею встановлюються 1-4 курси, що відповідають 8-11 класам середньої загальноосвітньої школи:

-         I курс (відповідає 8 класу середньої загальноосвітньої школи);

-         II курс (відповідає 9 класу середньої загальноосвітньої школи);

-         III курс (відповідає 10 класу середньої загальноосвітньої школи);

-         IV курс (відповідає 11 класу середньої загальноосвітньої школи);            

Прийом документів зарахованих учнів проводиться протягом 5 днів після  оголошення результатів конкурсу, а при проведенні додаткового набору – до 31 серпня.

2.14. Прийом документів зарахованих учнів проводиться до 30 червня, додатковий добір  учнів може тривати до  1 вересня. До ліцею подаються такі документи: заява батьків, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

2.15.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського, продовжують навчання в попередньому закладі освіти.

2.16. Учні, які зараховані до КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

2.17. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, поділяється на два семестри. Тривалість навчального року, канікул, порядок закінчення навчального року, переведення та випуску, звільнення від перевідних, випускних екзаменів, нагородження за успіхи в навчанні визначаються на основі документів, виданих Міністерством освіти і науки України.

Тижневе навантаження учнів встановлюється ліцеєм в межах часу,  передбаченого робочими навчальними планами.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського працює у режимі шестиденного робочого тижня.

2.19. Тижневий режим роботи КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського регламентується розкладом занять, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором ліцею.

2.20. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського працює за змінним розкладом занять, що обумовлено інтенсивним вивченням іноземних мов та комунікативним курсом викладання української мови.

2.21. Тривалість уроку – 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками – дві великих перерви по 15 та 20 хвилин, а решта перерв – тривалістю 10 хвилин.

У ліцеї при вивченні окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної або варіативної частини.

2.22. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у ліцеї можуть проводитися індивідуальні, групові, факультативні  та гурткові заняття.

2.23. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, профільної навчально-дослідницької практики.

2.24. У КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідницька практика та інші види навчальної діяльності в тому числі допрофесійна підготовка у відповідності до норм чинного законодавства.

2.25. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Під час інтенсивного вивчення  іноземних мов домашні завдання з інших предметів не задаються.

2.26. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2.27. Критерії оцінювання учнів ліцею регулюються нормами чинного законодавства.

2.28. Система оцінювання знань учнів ліцею – 20-ти бальна. Переведення у 12-ти бальну систему здійснюється таким чином:

  

12-бальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20-бальна

0-2

2,1-4

4,1-6

6,1-8

8,1-10

10,1-12

12, 1-14

14,1-16

16, 1-18

18, 1-18,4

18,5-18,9

19-20

 

2.29. Кожен семестр завершується складанням семестрових іспитів, перелік яких на термін проведення визначаються наказом директора ліцею.

Семестрові іспити проводяться відповідно до «Положення про проведення семестрових екзаменів у КЗ ПМБ ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського», розробленого науково-методичною радою ліцею та затвердженого Радою ліцею.

Семестрове та річне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється обов’язково у 20-бальній та 12-бальній  системах, екзаменаційне оцінювання –  лише у 12-бальній системі, відповідно до положення про зовнішнє незалежне оцінювання.

2.30. У кінці семестру визначається середній бал кожного ліцеїста на основі коефіцієнтів відповідно до профілю навчання та його рейтинг у навчальній групі та КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського.

2.31. Результати семестрового, річного оцінювання  доводяться класним керівником до відома учнів та батьків або осіб, які їх замінюють.

2.32. Результати державної підсумкової атестації доводяться  до відома учнів головою атестаційної комісії.

2.33. Учні, які мають річний середній бал вищий за 12,1, переводяться до наступного класу. Учні, які мають семестровий або річний середній бал менший, ніж 12,1, не можуть бути переведені до наступного класу ліцею. Такі учні наказом директора відраховуються з КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського.

Учні ліцею, які мають за підсумками семестрового або річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника  можуть відраховуватися.

За рішенням педагогічної Ради ліцею та за погодженням управління освіти і науки, як засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із ліцею та переведення їх до закладу за місцем проживання. Відповідальність за їх подальше навчання несуть батьки.

За учнями ліцею зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітніх навчальних закладів.

2.34. Учням  ліцею оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності не виставляються.

2.35. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

2.36. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуск учнів визначаються відповідними документами Міністерства освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Інструкцією про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я.

2.37. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.38. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

-         по закінченню  8 та 10 класів – табель успішності;

-         по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-         по закінченню КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського –свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.39. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання, державної підсумкової атестації  та рейтингування учня  доводяться до відома учнів класним керівником.

2.40. За успіхи в навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні» Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.41. За успіхи в навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням Ради ліцею і в межах коштів, передбачених на цілі).

2.42. Порядок переведення і випуск учнів КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.43. Основною структурною одиницею ліцею є навчальна група. Вони  формуються адміністрацією ліцею на основі вікових та психофізичних особливостей, рівня розвитку учнів та з метою виконання завдань закладу і  враховуючи визначений для даного колективу учнів профілю навчання.

2.44. Кількість учнів та груп, їх профіль встановлюється один раз на  початок  кожного навчального року і затверджується наказом директора ліцею.

2.45. Наповнюваність груп, їх поділ на підгрупи при вивченні профільних та інших предметів визначається відповідно до чинного законодавства.

2.46. Виховання учнів (вихованців) у  закладі здійснюється під час  проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.47. Цілі виховного процесу в закладі  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.48. У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів ліцею до вступу в будь-які об`єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

ІІІ.  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського є: учні; педагогічні працівники; керівник ліцею; психологи та соціальні педагоги; бібліотекарі; інженерно-технічні працівники; інші спеціалісти закладу; батьки (особи, які їх замінюють); представники громадськості.

3.2. Статус учасників освітнього процесу ліцею, їхні права та обовязки визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

-         вибирати профілі, форми навчання, факультативи, індивідуальні програми, позакласні заняття;

-         користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-         брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

-         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у добровільних самодіяльних обєднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групами за інтересами тощо;

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації психічного та фізичного насилля, що порушують права або принижують честь, гідність;

-         користуватися контентом освітньо-інформаційного проекту «Dayped»;

-         на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.    Учні зобов’язані:

-         систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

-    брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

-         дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-         бережливо ставитися до майна ліцею;

-         дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

-         сумлінно вчитись, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в ліцеї, проявляти повагу до дорослих і товаришів, поважати погляди й гідність інших людей;

-         виконувати вимоги педагогічних працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку ліцею;

-         дотримуватись мовного етикету;

-         вирішувати конфлікти у правовому полі.

-         виконувати “Єдині вимоги до ліцеїстів”, схвалені рішенням Ради ліцею та педагогічною радою ліцею.

3.5.  За невиконання ліцеїстами своїх обов’язків, правил внутрішнього розпорядку ліцею, порушення цього Статуту, питання про їх виключення з ліцею виноситься на розгляд Ради ліцею з повідомленням батьків (осіб, які їх замінюють).

3.6.  Дисципліна в ліцеї дотримується  на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

3.7. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3.8. Повсякденна учнівська форма не є обовязковою для ліцеїста. Одяг учнів ліцею повинен мати діловий стиль.

3.9. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки, такі, що мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи по різних напрямках, в тому числі - вихованню в підростаючого покоління любові до рідного міста, шанобливого ставлення до його історичних та культурних цінностей. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється Законодавством України.

3.10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.11. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється шляхом укладення трудового договору. До освітньої роботи в ліцеї можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів, а також спеціалісти наукових установ та організацій.

3.12. Для системної оцінки роботи педагогічних працівників ліцею за всіма напрямками їх діяльності адміністрацією закладу може проводитися щорічне рейтингування результатів їх роботи.

Це рейтингування проводиться згідно з Положенням, яке розробляється Радою ліцею за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Результати рейтингування педагогічних працівників ліцею можуть враховуватися при розподілі педагогічного навантаження на наступний навчальний рік.

3.13. Результати рейтингування педагогічних працівників ліцею  можуть бути підставою для встановлення директором ліцею надбавок, доплат, надання працівникам матеріальної допомоги в межах фонду заробітної плати та відповідно до чинного законодавства.

3.14. Директор ліцею призначає класних керівників навчальних груп, завідувачів навчальними кабінетами, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти  і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.15. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею. Педагогічне навантаження може бути менше тарифної ставки, лише за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.16. Педагогічні працівники мають право на:

- захист прав, професійної  та людської честі та  гідності;

-         участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-         проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи відповідно до  діючих нормативних документів;

-         вільний вибір форм, методів, засобів навчання та виховання, не шкідливі для здоров`я учнів, виявлення педагогічної ініціативи;

-         проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-         участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

-         підвищення кваліфікації, проходження курсової підготовки, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації;

-         отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

-         матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного  законодавства;

-         об`єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обовязків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

3.17. За творчі досягнення педагогічних працівників та особливі успіхи ліцеїстів можливе використання різних форм матеріального та морального заохочення педагогічних працівників за рахунок економії фонду заробітної плати та додаткових джерел фінансування.

3.18. Педагогічні працівники зобов’язані:

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їхнього здоровя, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника  навчального закладу;

-         сприяти формуванню позитивного  іміджу та авторитету ліцею;

-   настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших  доброчинностей;

-         виховувати  повагу до державної символіки;

-   виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України та Полтави, країни походження, до державного устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

-         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобіганню вживання ними алкоголю, наркотиків, попереджати інші шкідливі звички;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

-       виконувати Статут ліцею, правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ліцею, умови контракту чи трудової угоди;

-  виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування ліцею, накази й розпорядження адміністрацій, органів державного управління освітою;

-         вести  відповідну  документацію; 

-         брати участь у роботі педради.

3.19. Педагогічні  працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов`язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.20. У ліцеї обовязково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.21. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.22. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до ліцею.

3.23. Батьки учнів ( особи, які їх замінюють) мають право:

-         обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування у ліцеї;

-       звертатись до органів управління освітою, директора ліцею й органів громадського самоврядування  з питань навчання, виховання дітей;

-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього  процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;

-    приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею;

користуватися контентом освітньо-інформаційного проекту «Dayped»;

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах.

3.24. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання та їх виховання.

Вони повинні постійно:

-         дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

-         створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини;

-   виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни та рідного міста, державної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

-         виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-         сприяти здобуттю дітьми освіти в ліцеї.

3.25. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.26. Інженерно - технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором ліцею згідно з чинним законодавством в межах затвердженого штатного розпису.

Їхні права та обовязки регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського.

3.27. Представники громадськості мають право:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

-         керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-         проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь в організації освітнього процесу.

3.28. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися цього Статуту, виконувати накази та усні розпорядження директора ліцею, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління та контроль за закладом загальної середньої освіти здійснюється його засновником – Полтавською міською радою  та Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.

4.2. Безпосереднє керівництво КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського здійснює його директор. Директором закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства України’. Директор КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського призначається на посаду та звільняється з посади рішенням (наказом) уповноваженого органу - управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.

Директор КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського призначається за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства України.

Строковий трудовий договір (контракт) укладається між уповноваженою особою Полтавською міською радою –заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (вирішує питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери згідно з Розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердженим відповідним рішенням сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) на укладання (підписання) строкового трудового договору (контракту) із керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м.Полтава, щодо призначення на посаду, звільнення з посади та інших дій у встановленому законодавством порядку.

4.4. Штатний розпис закладу освіти затверджується засновником за погодженням з Управлінням освіти і науки.

4.5.  Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею  є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.    

У період між атестацією управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради може проводиться експертиза діяльності адміністрації закладу щодо виконання атестаційних вимог. Експертиза  є обовязковою  у випадку реорганізації, зміни істотних умов праці.

4.6. Управління ліцею здійснюється на основі принципів демократії, гуманізму, відповідальності, поєднання колегіального і одноосібного управління.

4.7. Для забезпечення ефективного управління освітнім процесом та організації науково-методичної роботи вводяться додаткові посади  та/або  затверджується індивідуальний штатний розпис.

4.8. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Учасники зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-         працівників ліцею - зборами трудового колективу;

-         учнів ліцею - класними зборами ліцейних груп;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників ліцею – 15, учнів – 15, батьків і представників громадськості – 15.

Обрання делегатів оформляється протоколом.

Термін повноважень делегатів становить 1 рік з дня їх обрання.

4.9. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право скликати загальні збори мають голова Ради ліцею, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею, засновник.

4.10. Загальні збори ліцею:

-         обирають  Раду ліцею,  голову Ради, встановлює термін їх повноважень;

-         заслуховує звіт директора й голови Ради ліцею;

-         розглядає питання  організації найважливіших напрямів діяльності ліцею;

-         затверджує основні напрямки удосконалення навчально-виховного процесу ліцею;

-         приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.11.     У період між загальними зборами діє Рада ліцею.

4.12.     Метою діяльності Ради ліцею є:

-         сприяння демократизації й гуманізації освітнього процесу;

-  об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення освітнього процесу;

-         формування позитивного іміджу закладу та демократичного стилю управління ліцеєм;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

4.13.  Основними завданнями Ради є:

-         підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-       визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько - експериментальної роботи педагогів;

-         створення належного педагогічного клімату в закладі загальної середньої освіти;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв'язків  між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.14. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність (непарне число) визначаються загальними зборами ліцею.

4.15. Рада ліцею діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності й рівноправності членства;

-         гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, засновника, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У різі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.          

Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7–денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

4.16. У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу узгоджувальної комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.

4.17. Очолює Раду ліцею голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не може бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

4.18.  Рада ліцею:

-         організовує виконання рішень загальних зборів;

-         вносить пропозиції щодо зміни типу закладу та профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає й погоджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;

-         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;

-         сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-    приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі  досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-         заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-    розподіляє й контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-         розглядає питання родинного виховання;

-   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-         організовує громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів;

-         розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ліцею;

-         вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-         може ініціювати розгляд кадрових питань та брати участь у їх вирішенні.

4.19. При закладі загальної середньої освіти за рішенням загальних зборів може створюватися та діяти  піклувальна рада ліцею.

4.20. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

4.21.  Педагогічна рада розглядає питання:

-         удосконалення методичного забезпечення  освітнього процесу;

-         планування та режиму роботи ліцею;

-    переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів  про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-         участі в інноваційній та експериментальній діяльності ліцею, співпраці з  вищими навчальними закладами та науковими установами;

-     підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-         морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею;

-         морального заохочення  батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь  в організації  освітнього процесу.

4.22. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно
до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

Рішення педагогічної ради є обов’язковими для виконання всіма   педагогічними працівниками.

4.23. Директор КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського:

-         призначає та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу.

-         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує освітній процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує права учнів ліцею на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-         здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-         розпоряджається в установленому порядку ліцейним майном і коштами закладу;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

-         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-         має право підпису Статуту закладу;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

Директор КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського має право установлювати в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства.

4.24. У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, основні фонди  та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі ліцею.

5.2. Майно ліцею є комунальною власністю територіальної громади міста Полтави в особі Полтавської міської ради.

5.3. Здійснюючи право оперативного управління, навчальний заклад володіє та користується зазначеним майном. Ліцей має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном лише з дозволу Засновника.

5.4. Відповідно до рішення  двадцять шостої сесії Полтавської міської ради п`ятого скликання від 28.03.2008 КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського має земельну ділянку на праві постійного користування, де розміщуються будівлі та споруди, спортивний майданчик.

 5.5. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їхньої охорони відповідно до чинного законодавства.

5.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.7. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею складається з навчальних кабінетів, спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, телецентру, медичного кабінету, кабінетів інтенсивного вивчення іноземних мов, інтерактивного навчання, інформатики, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 

VI.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського - є неприбутковим бюджетним закладом, утвореним та зареєстрованим в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та відповідає наступним вимогам неприбутковості:

-         заклад унесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

-         отримані закладом доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників ( учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов‘язаних з ними осіб.

6.2. Кошти, отримані закладом, як доход від надання плати за послуги, що надаються закладом згідно з законодавством, з інших джерел власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, знаходяться в повному розпорядженні закладу та вилученню не підлягають.

6.3.Фінансування КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського здійснюється його засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку, відповідно до Бюджетного кодексу України.

6.4. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його затвердженого кошторису.

6.5. Джерелом формування кошторису КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського є кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому  нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти.

Додатковими джерелами фінансування є:

-         кошти, отриманні за  надання платних послуг згідно чинного законодавства, що регулює надання платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до комунальної власності;

-         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-         кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи,     виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

-         дотації з місцевих бюджетів;

-         інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Надання в оренду приміщень  ліцею допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників, та здійснюється за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

6.6. Порядок діловодства в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано заклад загальної середньої освіти.

6.7. КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського може виконувати освітні програми і надавати платні  послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Планові завдання на розвиток будь-яких платних послуг не встановлюється.

6.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку у КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського визначається чинним  законодавством. 

За рішенням засновника у ліцеї бухгалтерський облік  ведеться   самостійно. З цією метою у ліцеї створена бухгалтерська служба, до штатного розпису вводяться посади головного бухгалтера та бухгалтера ліцею.

6.9. Кошти КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського зберігаються на рахунках, відкритих в територіальних органах Державного казначейства і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання ліцею розрахункових  показників  його  розвитку,  якщо  інше  не передбачено законодавством.

6.10.За погодженням з управлінням освіти і науки Полтавської міської ради ліцей має право:

-         затверджувати структуру ліцею;

-         розробляти штатний розпис;

-         встановлювати посадові оклади (ставки)  заробітної плати у відповідності з діючими схемами посадових окладів (ставок) заробітної плати  в межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати;

-         встановлювати працівникам ліцею доплати та надбавки до посадових окладів (ставок) заробітної плати  згідно чинного законодавства;

-         визначати порядок і розміри преміювання працівників, виходячи з  ефективності та якості їхньої праці в межах фонду оплати праці .

6.11. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації, фізичної особи.

Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України так і за її межами. Ліцей має право налагоджувати міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

6.12. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) ліцею додатково можуть виділятися бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

6.13. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

                       VII.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Ліцей має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь ліцею у міжнародних програмах , проектах, учнівському та педагогічному обміні  здійснюється  відповідно до законодавства.

 

VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 

8.1.  Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю наукового ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю ліцею є інституційний аудит закладу, що проводиться не частіше одного разу на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради ліцею у випадках передбачених чинним законодавством. 

8.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах ліцею, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

8.4. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

8.5. Уповноважений засновником орган – Управління освіти і науки Полтавської міської ради: 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;

-  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші повноваження.

 

                  IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

                        

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею  приймає засновник.

Реорганізація ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

У разі ліквідації КЗ ПМБ ліцей №1 ім. І.П. Котляревського його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу загальної середньої освіти, виявляє   його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу загальної середньої освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів загальної середньої освіти.

9.4. Ліквідація чи реорганізація ліцею здійснюється згідно з чинним  законодавством.

9.5. При реорганізації чи ліквідації ліцею учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняється або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Олександр ШАМОТА

Неправильний логін або пароль!

Забули пароль?

Уведіть Ваш E-mail або логін і Вам буде вислано пароль.