Вхід Реєстрація

ПОРЯДОК  КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ  УЧНІВ


до Комунального закладу
"ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 
ІМ. І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
у 2023 році


Вступна кампанія: 1. Заяви на вступ приймаються з 02.01.2023 по 31.05.2023 р.

 2. Вступна кампанія триватиме: з 01.06.2023 по 15.06.2023 р.

 3. Результати вступної кампанії будуть оголошені 21.06.2023 р.

 Зараховані учні та учениці повинні будуть подати оригінали документів до 26.06.2023 р.

 4. Напрями навчання:

  - математичний (з поглибленним вивченням інформатики та двох іноземних мов);

  - іноземна філологія (із вивченням трьох іноземних мов);

  - історичний (із вивченням двох іноземних мов);

  - образотворчий (із вивченням однієї іноземної мови);

  - фізико-математичний (із вивченням однієї іноземної мови);

  - біолого-хімічний (із вивченням однієї іноземної мови).

 5. Вступні іспити проходитимуть у вигляді мультитесту: математика+українська мова+англійська мова;

  - образотворче відділення: математика+українська мова+англійська мова+рисунок;

  - можлива співбесіда.Для вступу необхідно:


 1.    
 2.  - на сайті ліцею можна скачати форму заяви для вступу (завантажити бланк)потім заповнити і надіслати на електронну пошту -  licey1teacher@gmail.com
 3.   - кому зручніше написати власноруч, бланки будуть на прохідній ліцею.
 4.    До ліцею приймаються учні:
 5.   - які мешкають у м. Полтаві незалежно від мікрорайону проживання та які пройшли конкурсний відбір;
 6.   - які закінчили 7, 8 або 9 класів загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею, спеціальної школи;
 7.   - які зобов'язуються дотримуватися Статуту ліцею.

 •  Зараховані учні, які вчасно не подають документи, втрачають право вступу, і на їх місце приймаються інші учні.


  Адреса ліцею: м. Полтава, вул. Шевченка, 14, тел. 60-85-54


Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань.
(натисніть на зображення)

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

до Комунального закладу 

"Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 

ім.І.П.Котляревського 

Полтавської міської ради Полтавської області"


 1.Загальні положення.


1.1.  Приймання учнів до Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» ( далі -  ліцею №1)  здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Правила конкурсного приймання до ліцею №1 розробляються адміністрацією ліцею  у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 та Статуту ліцею №1.
1.3. Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ліцею №1 Правила конкурсного приймання  обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради ліцею №1, схвалюються ними та затверджуються директором ліцею №1.
1.4.  Ліцей №1 – багатопрофільний навчальний заклад, що забезпечує здобуття здібною та обдарованою учнівською молоддю освіти понад державний освітній мінімум через опанування змісту профільних предметів та предметів  на поглибленому рівні.
1.5. Ліцей №1 не має території обслуговування.
1.6.     Мова навчання у ліцеї №1 – українська.


2Особливості організації навчання у ліцеї №1.


2.1. Термін навчання в ліцеї №1   4  (3)  роки.

2.2. У структурі ліцею №1 встановлюються 1-4  курси, що відповідають 8 – 11 класам  закладу загальної середньої освіти:

             - І курс відповідає  8 класу закладу загальної середньої освіти;
             - ІІ курс відповідає  9 класу закладу загальної середньої освіти;
             - ІІІ курс відповідає  10  класу закладу загальної середньої освіти;
             - VІ курс відповідає  11  класу закладу загальної середньої освіти;
2.3. До ліцею можуть вступати учні закладів загальної середньої освіти, які мешкають у м. Полтаві, незалежно від району їх  проживання.
2.4. Вибір  профілів навчання на кожний навчальний рік здійснюється адміністрацією за погодженням з Радою ліцею та   педрадою,  виходячи з реальних можливостей забезпечення високого рівня навчання, наявності кваліфікованих  педагогічних кадрів, запитів учнівської та батьківської громадськості.
2.5. Профільне та до профільне  навчання в ліцеї №1 здійснюється через поглиблене вивчення окремих предметів, комунікативно спрямоване вивчення рідної та іноземних мов за інтенсивною методикою, а також у  результаті вивчення курсів за вибором, факультативів, відвідування занять у гуртках, студіях, проходження  навчально-дослідницької практики.
2.6. Крім різних форм  обов`язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні і гурткові заняття та консультації, працюють підготовчі курси.
2.7. Система  оцінювання  знань  учнів  ліцею №1 - 20-ти бальна.
2.8. Конкурсні випробовування під час вступної кампанії здійснюються на безоплатній   основі.


3-4. Проведення  конкурсу


     4.1. Заяви на вступ до ліцею №1 приймаються секретарем конкурсної комісії від батьків чи осіб, що їх замінюють, у період з 2 січня по 31 травня та у випадку додаткового набору – до 25 серпня.
    4.2 До  конкурсних випробовувань  допускаються  вступники, які закінчили сьомий чи восьмий клас  закладу загальної середньої освіти з річними оцінками не нижче семи  балів з профільних дисциплін та які не мають оцінок низького рівня.
    4.3. Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до 9, або 10 класу (раніше набраних) проводяться  за умови  наявності вільних місць, під час основного конкурсного приймання.
   4.4. Види, форми проведення, перелік питань з навчальних предметів,   порядок оформлення  та  проведення конкурсного приймання учнів, схвалюються педагогічною радою ліцею і затверджуються директором.
     4.5. Вступні випробовування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами.
   4.6. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій,  та/або з використанням цифрових технологій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант,  письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда, тощо).
    4.4. Вступники  проходять конкурсні випробовування з:
        -  мовної освітньої галузі  (українська та англійська мови) ; 
         -   математичної освітньої галузі (математика);
         - творчого випробування (для учнів, які вступають на образотворчий профіль);
       а також проходять співбесіду з членами конкурсної  комісії в присутності батьків (осіб, що їх замінюють).
     4.5. Співбесіда проводиться з метою знайомства із вступником, виявлення його умінь, здібностей, нахилів та мотивації до вступу.
   4.6.  Тексти вступних випробувань, зміст яких має відповідати освітнім програмам закладів загальної середньої освіти відповідного класу, розробляються предметною комісією та затверджуються директором ліцею.
     4.7. Вступні іспити можуть бути організовані із використанням технологій дистанційного навчання.
     4.8. Не допускається використання тих самих варіантів завдань для випробувань,   що відбуваються у різні дні.
   4.9.  Конкурсні завдання  зберігаються у директора ліцею і видаються членам комісії не раніше, ніж за 30 хвилин до початку конкурсного випробовування.
   4.10. Для проведення конкурсного випробовування у письмовій формі передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
          Після закінчення випробовування письмові роботи кодуються заступником голови приймальної комісії та передаються для перевірки  членам предметної комісії без титульної сторінки. Розкодування робіт здійснюється  заступником голови приймальної комісії після виставлення балів.
   4.11. Обсяг і тривалість вступних іспитів, підготовки до інших видів випробовувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.
   4.12.   Тривалість вступних іспитів з предметів мовної освітньої галузі  не може  перевищувати  60 хвилин, на іспити з математичної галузі та  творче завдання образотворчого спрямування відводиться не більше 120 хвилин. Тривалість співбесіди – до 15 хвилин.
    4.13. Вступні іспити оцінюються за 20-бальною шкалою.
    4.14. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
   4.15. Результати конкурсних випробовувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідних предметних комісій, які зберігаються не менше 1 року.
   4.16. Після закінчення  конкурсних випробовувань члени приймальної комісії заповнюють  протокол з висновками комісії  щодо кожної дитини: «рекомендовано до вступу» або «не рекомендовано до вступу». Такі протоколи підписують всі члени  конкурсної комісії.
   4.17. Вступні іспити, творчі випробування та співбесіди проводяться протягом червня (при проведенні додаткового набору – протягом серпня ) за окремим графіком, що доводиться секретарем конкурсної комісії кожному   вступнику, який у визначений термін надав до конкурсної комісії заяву про вступ до ліцею.
     4.18.  Рішення конкурсної комісії про зарахування вступників до ліцею оголошується до 30 червня поточного року, а у випадку проведення додаткового набору – до 30 серпня.
     4.19. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею №1 згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.
    Списки учасників конкурсу, які зараховані до ліцею, оприлюднюються у вестибюлі ліцею.
4.20.   Учні, які закінчили підготовчі курси в ліцеї з оцінками за випускні іспити з української мови та (або) математики достатнього, високого  та середнього рівнів, мають право зарахувати їх як вступні іспити. Якщо батьків не задовільняє рівень  оцінювання по завершенню підготовчих курсів, то учні вступають до ліцею на загальних умовах за заявою батьків.
4.21. Учні, які хворіли  під час  проведення конкурсу, зобов`язані подати медичну довідку, на підставі чого  їм надається право участі в повторних конкурсних випробовуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
4.22. Учні, які не з`явились на конкурсне випробовування без поважних     причин, до наступних випробувань не допускаються.


5. Порядок  зарахування •  5.1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників до ліцею оголошується відповідно до наказу по ліцею про організацію конкурсного приймання на наступний навчальний рік, а у випадку проведення додаткового набору – до 30 серпня.
 • 5.2. До ліцею №1 зараховується учні, які закінчили 7,8 та, як виняток, 9-ий класи закладів загальної середньої освіти і пройшли  конкурсний відбір, наказом директора ліцею  на підставі рішення конкурсної комісії.
 • 5.3. Зарахування учнів ЗЗСО до випускного класу ліцею №1 не допускається.
 • 5.4.  Прийом документів зарахованих учнів проводиться протягом 5 днів після  оголошення результатів конкурсу, а при проведенні додаткового набору – до 31 серпня.
 • 5.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею №1, продовжують навчання в попередньому закладі освіти.
 • 5.6.  Учні,  які  зараховані до ліцею №1, але без поважних причин до 1 липня не надали в приймальну комісію повний пакет документів, відраховуються з ліцею. На звільнені місця зараховуються наступні за рейтингом учні або може проводитись додатковий конкурсний прийом.
 • 5.7. Після зарахування  до ліцею №1 батьками учнів ( або особами, що їх замінюють) подаються такі документи:  копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка та довідка встановленого зразка.

     6. Апеляція рішення приймальної комісії

       6.1 Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційної скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, протягом двох робочих днів після оголошенням результатів конкурсу.
         6.2. Апеляційна комісія  відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обгрунтоване рішення.
     6.3. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею.
     6.4. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
     6.5. Апеляційна  комісія має право:
            1) залишати рішення конкурсної комсії   без змін;
            2)  змінити  чи анулювати  результати оцінювання учасника (учасників);
            3) визнати результати конкурсу недійсними.
 •      6.6. Директор ліцею №1 несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання.


 •    Витяг з Положення про надання платних послуг Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» (наказ №8 від 22.01.21 р.).


Неправильний логін або пароль!

Забули пароль?

Уведіть Ваш E-mail або логін і Вам буде вислано пароль.